شرکت پیشگامان نجوم نوین پارسه

موضوع فعالیت شرکت

طراحی و نصب  و راه اندازی ونگهداری سامانه های نجومی و ابزار های نجومی  و رصد خانه ها و برگزاری همایش ها و سمینار های تخصصی ومطالعه  و بررسی در زمینه نجوم  و طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی  فیزیک الکترونیک ومکانیک  وتامین تجهیزات آزمایشگاهی و دانشگاهی حوزه فناوری نجوم وتجهیز آزمایشگاه های دانشگاهی و مرکز تحقیقاتی و به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات آزمایشگاهی نجوم و خدمات مشاوره ای به دا نشگاه ها و سازمان ها و مرکز تحقیقاتی در زمینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی .